Algemene Voorwaarden

Om de trajecten zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden.
Wanneer je een afspraak met mij maakt voor een behandeling, ga ik ervan uit dat je kennis hebt genomen van de onderstaande algemene voorwaarden en de privacy verklaring en hiermee akkoord gaat.

Behandeling en verantwoordelijkheid

 • Voorafgaand aan de 1e afspraak vindt een intake plaats, waarin we ons aan elkaar voorstellen en ik je een aantal vragen zal stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand hiervan stellen we de behandeling en/of het traject samen.
 • Uit respect voor de privacy en rust wordt je vriendelijk verzocht om je mobiele telefoon(s), uit te schakelen of op stil te zetten.
 • Voor en na elke behandeling zal er geëvalueerd worden hoe je de behandeling hebt ervaren en hoe het met je gaat.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid hiervan die je tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt, zodat ik de behandeling zo verantwoord en veilig mogelijk uit kan voeren.
 • Je maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van mijn diensten, waardoor ik niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten.

S Holtkamp Coaching heeft een beroeps- en rechtsbijstandverzekering bij VvAA afgesloten. Deze verzekeringen beschermt de praktijk tegen de financiële gevolgen van schade die veroorzaakt is tijdens de uitoefening van het beroep.

 • S Holtkamp Coaching is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van jouw persoonlijke bezittingen in en om de praktijk.
 • U bent verantwoordelijk voor uw proces en daarmee voor het geven van de juiste en nodige informatie tijdens uw behandeltraject. Dit kan gaan over medicijn gebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW-gegevens, etc. Maar vraagt daarnaast ook van u dat u het aangeeft wanneer u iets niet begrijpt, het ergens niet mee eens bent, de behandeling wil afsluiten of er bijvoorbeeld zaken spelen binnen de therapeutische relatie waarover u onvrede ervaart.

Klachten

 • In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede met uw zorgverlener te bespreken om te kijken of u samen tot een oplossing kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de klachtenprocedure van Klachtenportaal Zorg.

Annuleren of Afspraak niet nakomen

Aangezien ik een beperkt aantal plekken heb per dag, ga ik daar graag zorgvuldig mee om.

 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
 • Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan je door berekend, mits dit met ziekte te maken heeft.
 • Kom je niet op de afspraak verschijnen, dan wordt deze volledig aan je door berekend.
 • Op het moment dat de zorgverlener ziek is vindt er geen vervanging plaats. De afspraak gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt het traject stopgezet.

Ethiek, privacy en beroepsgeheim

 • De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt door of aan andere hulpverleners/betrokkenen. Dit geldt, tenzij de zorgverlener zich ernstige zorgen maakt over uw veiligheid of de veiligheid van anderen door uw toedoen of nalaten. Dit zal uw zorgverlener in eerste instantie met u bespreken.
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGMO). Deze kunt u opvragen bij uw zorgverlener.
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel jou als voor mij is een vanzelfsprekendheid gedurende jouw bezoek.
 • Ik gebruik jouw gegevens alleen voor mijn eigen administratie, het versturen van offertes, facturen, nieuwsbrieven en aanbiedingen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 • Bij het maken van een afspraak wordt altijd je naam en telefoonnummer genoteerd.
 • Ik voldoe hiermee aan de huidig geldende AVG privacywetgeving van 28 mei 2018.
 • In verband met de registratieplicht ten behoeve van bron- en contactonderzoek bij een eventuele coronabesmetting, vul je voorafgaand aan je behandeling het registratieformulier in. Deze wordt alleen aan de GGD verstrekt wanneer er sprake is van een besmetting in jouw of mijn directe omgeving.
 • Ik behoudt het recht om cliënten te weigeren.

Betalingen

 • De tarieven van S Holtkamp Coaching staan vermeld op de website.
 • Betalingen kunnen contant, via overboeking of per betaalverzoek worden verricht, aansluitend aan de behandeling.
 • Facturatie voor zelfstandigen is uiteraard mogelijk
 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden
 • Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente- en administratiekosten in rekening worden gebracht.
 • Mocht betaling uitblijven, dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.

Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter.